Algemene voorwaarden

Training, Coaching & Development

Leveringsvoorwaarden Met Vuur Leveringsvoorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten voor Training, Coaching en Development met Met Vuur.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer: Met Vuur

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Met Vuur verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Training/opleiding: maatwerk groepsgewijze trainingen/opleidingen/coaching, zoals op de website van Met Vuur of overeengekomen met opdrachtgever, die geïnitieerd en ontwikkeld is in nauwe samenwerking met de Opdrachtgever en waarvoor deelnemers vanuit de Opdrachtgever ingeschreven zijn om de training/opleiding op individuele basis te volgen.

Startmoment van de opdracht: de eerst factureerbare uitvoering van de opdracht.

Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een training/opleiding of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.

Partijen: Opdrachtgever en Met Vuur gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Met Vuur tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Training/Coaching
De overeenkomst tussen Met Vuur en de Opdrachtgever voor het initiëren, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van een Training of Coaching, komt tot stand door ondertekening van de opdrachtgever op de offerte, aanbieding of opdrachtformulier. In geval van coaching door ondertekening van het coaching contract door gecoachte.

3.2 Opdracht
De overeenkomst tussen Met Vuur en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Met Vuur opgestelde offerte, of door de digitale (schriftelijke) bevestiging door Met Vuur van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.

3.3 Niet-bindend karakter offerte
Alle aanbiedingen en offertes van Met Vuur zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

3.4 Afwijkingen van deze voorwaarden
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Met Vuur.

3.5 Mondelinge toezegging
Mondelinge toezeggingen verbinden Met Vuur slechts, nadat opdrachtnemer deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4: Annulering door opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever voor een cursus of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren met een duidelijke mail of schriftelijke brief.

4.2 Bij annulering langer dan vier weken voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 5% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen.

4.3 Bij annulering tussen de vier weken en drie weken voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 25% van het totaal overeengekomen bedrag te betalen.

4.4 Bij annulering tussen de drie weken en twee weken voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het totaal overeengekomen bedrag te betalen.

4.5 Bij annulering tussen de twee weken en één week voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 75% van het totaal overeengekomen bedrag te betalen.

4.6. Bij annulering korter dan één week voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 100% van het totaal overeengekomen bedrag te betalen.

4.7 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 5: Annulering van training of coaching door Met Vuur

5.1 Met Vuur heeft in geval van een cursus met ‘open inschrijving’ of coaching het recht om zonder opgave van redenen een cursus of coaching sessie te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever, bij vooruitbetaling, het recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Met Vuur betaalde bedrag binnen 14 dagen.

5.2 Met Vuur heeft het recht om de trainingslocatie in nauw overleg met de opdrachtgever te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.

5.3 Met Vuur gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training.

Artikel 6: Communicatie

6.1 De opdrachtgever zal Met Vuur steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Met Vuur noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

6.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Met Vuur apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Met Vuur aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

6.3 Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

Artikel 7: Wijzigingen

7.1 Hoewel Met Vuur een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Met Vuur tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. In de afweging naar instemming, is de haalbaarheid in tijd om de wijziging uit te kunnen voeren een cruciale factor.

7.2 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

7.3 Wanneer Met Vuur instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Met Vuur steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Met Vuur behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Met Vuur gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

Artikel 9: Prijs

9.1 De prijzen van Met Vuur zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
9.2 De prijzen die gefactureerd worden, zijn altijd overeengekomen met de opdrachtgever en per mail of schriftelijk bevestigd. Bij annulering wordt hierbij verwezen naar artikel 4. Bij wijzigingen wordt hierbij verwezen naar artikel 7.4.

Artikel 10: Betaling

10.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Met Vuur anders is aangegeven, dient betaling van de door Kern-training en coaching verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.

10.2 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Met Vuur gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Met Vuur vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Kern-training en coaching verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

Artikel 11: Auteursrecht

11.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Met Vuur. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen schriftelijke toestemming vanuit Met Vuur. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Met Vuur uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

11.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Met Vuur, berust uitsluitend bij Met Vuur tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Met Vuur houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Met Vuur spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Met Vuur in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Met Vuur vallen. Met Vuur kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor garanties met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.

12.2 Met Vuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

12.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 1.744,- excl. BTW.

12.4 Iedere aansprakelijkheid van Met Vuur voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

12.5 Met Vuur zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
a. Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
b. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
c. Met Vuur is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.

Artikel 13: Persoonsregistratie

13.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Met Vuur strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.

13.2 Naam- en adresgegevens kunnen bij akkoord van de opdrachtgever worden opgenomen in het klantenbestand van Met Vuur en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van trainingen. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen training, dan wordt dit direct gerespecteerd.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Met Vuur en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 15: Uitvoering, rapportage en garantie

15.1 Met Vuur staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.

15.2 Om er zeker van te zijn dat de professionaliteit op een vereist niveau blijft, hebben we regelmatig met partners en vakgenoten overleg over thema’s uit ons vakgebied middels intervisie. Daarnaast geven wij elkaar interactie-feedback en wisselen we didactische werkvormen, studiematerialen en andere ideeën uit.

15.3 De trainingen en coaching worden zowel schriftelijk als mondeling geëvalueerd. Uiteraard zijn deze evaluaties voor de opdrachtgever. Tegelijkertijd vormen zij een belangrijk onderdeel van onze interne kwaliteitscontrole.